İŞYURTLARINDA GÖREVLİ ATÖLYE ŞEFLERİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ATGV EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLERİNDE BAŞLADI
 4278

İşyurtları Kurumu tarafından atölye şeflerine yönelik bir hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesislerinde düzenlen program 03 Şubat 2019 tarihinde yapılan resmi açılış töreniyle başladı.

Açılışa, İşyurtları Daire Başkanlığı adına Tetkik Hâkimi Fettah Çavuş, şube müdürü Menderes Çelebi, şef Sinan Şahin ve AR-GE uzmanları; eğitim programını uygulamak üzere Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri, ders konularıyla ilgili alan uzmanları ve katılımcı olarak hazır bulunan 293 atölye şefi katıldı.

Saygı duruşu ve ardından birlikte söylenen İstiklal Marşıyla başlayan açılış töreninde ev sahibi olarak eğiticilere ve katılımcılara hoş geldiniz diyen Tetkik Hâkimi Fettah Çavuş; “İşyurtları Kurumu, tutuklu ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla yürütülen infaz hizmetlerini en kısa vadede sonuca ulaştıran Kurumların başında gelmektedir. Özellikle son dönemde istihdama yönelik meslek dallarına yoğunlaşarak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme sonrası yaşamlarını idame ettirebilecekleri bir meslek veya sanatı öğrenmeleri ve bu meslekle ilgili belge sahibi olmaları konusunda ciddi mesailer harcanıyor. Oldukça güzel sonuçlar da almaya başladık. Bu başarıda sizlerin özverili çalışmalarınızın büyük katkısı yadsınamaz. Merkezde bizlerin, taşrada sizlerin çalışmalarıyla Kurumumuz, kuruluş Kanununda belirten amaçları hakkıyla gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu noktada sizlere çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor; bu eğitim programının sizlere, Devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

İşyurtları Kurumu tanıtım videosu izlenmesiyle devam eden açılış töreni, programın kısa tanıtımının yapılmasından sonra sona erdi.

3 Şubat 2019 tarihinde başlayan ve İş etüdü ve zaman yönetimi, birim maliyet hesaplama yöntemleri, hijyen ve sanitasyon, işyurdu uygulamaları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, atık yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği gibi yedi farklı dersten oluşan program 7 Şubat 2019 tarihinde sona erdi.

Program sonunda katılımcılara uygulanan anket sonuçlarına göre hazırlanan değerlendirme raporu aşağıdadır:

 

 

03-07 Şubat 2019 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN

ATÖLYE ŞEFLERİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

 

İşyurtları Kurumu tarafından 03-07 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da toplam 293 katılımcının ve 10 eğiticinin yer aldığı, 5 gün ve 22 saat süreli bir eğitim programı düzenlenmiştir.

Katılımcıların 6 ayrı grup halinde iştirak ettiği programda, işyurdu uygulamaları, birim maliyet hesaplama, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve sanitasyon, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, atık yönetimi,  iş etüdü ve zaman yönetimi dersleri yer almıştır.

Program öncesinde eğiticilere, grubun özellikleri, çalışma koşulları ve eğitim ihtiyaçları gibi konularda bilgi verilmiştir. Bununla birlikte eğiticilere, ders kapsamında verilecek örneklerin grubun beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik olması; onları güdüleyecek nitelikte ve gerçek yaşam durumlarına uygun şekilde seçilmesi konularında hassas davranılması ile ders konularının birbirini destekleyecek ve pekiştirecek şekilde mümkün olduğunca eş güdümlü olarak verilmesinin eğitimin kalitesini ve etkisini artıracağı hatırlatılmıştır. Programın son günü tüm gruplara çoktan seçmeli iki grup soru ile açık uçlu üç adet sorunun bulunduğu bir değerlendirme anketi uygulanmıştır. Toplam 293 kişilik gruptan 250 kişi anket uygulamasına katılmıştır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Anketin birinci bölümünde programın genel olarak değerlendirilmesine yönelik sekiz soru; ikinci bölümünde ise eğiticileri değerlendirmek üzere yedi soru yöneltilmiştir. Her iki bölümde de 5’li likert ölçeği olarak düzenlenen anketi yanıtlayanlara her maddeye 1 ile 5 arasında değer vermesi istenmiştir. Ölçekte bulunan olumlu maddeler, Hiç katılmıyorum        (1 puan), ve Tamamen Katılıyorum (5 puan) olarak derecelendirilirken, olumsuz maddeler ise tam tersi puanlama ile kodlanmıştır. Puanların hesaplanmasında her bir soruya verilen yanıt önce birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmiş, daha sonra A ve B bölümleri kendi içinde genel olarak bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Verilen yanıtlar aritmetik ortalama ve standart sapma kullanarak analiz edilmiştir.

 

Anketin eğitim programının bir bütün olarak değerlendirildiği birinci bölümü için verilen yanıtların analiz sonuçları şu şekildedir:

____________________________________________________________________________________________________

   

A-Program Değerlendirme

   N

    X

    SS

Program beklentilerimi karşıladı

249

3,60

1,02

Öğrendiğim bilgileri uygulayabileceğim

248

3,57

0,96

Her dersin hedefleri belirtildi ve hedefler izlendi

247

3,80

0,99

Derslerin içeriği kolay izlenebilecek şekilde düzenlenmişti

248

3,98

1,00

Dağıtılan eğitim materyali yararlı oldu

249

3,79

1,02

Görev yaptığım birim bu bilgilerimden yararlanabilecek

249

3,85

1,05

Programın içeriği güncel iş yaşamından örneklerle desteklenmiştir

250

3,89

0,97

Programın süresi yeterliydi

248

3,72

1,34

Tabloda N ile belirtilen sayılar yanıt veren sayısını; X yanıtlar ortalamasını; ss ise standart sapmayı göstermektedir.   

Verilen yanıtlara bakıldığında, katılıcıların eğitim programı hakkındaki düşüncelerinin 4 puana yakın olduğu yani düşüncelerin nispeten olumlu olduğu görülmektedir. Soru bazında yanıtların standart sapmalarına bakıldığında birbirine çok yakın değerlerin olduğu görülmektedir. Bu durum katılımcıların benzer unvanlarda ve birbirine yakın koşullar altında görev yapan ve benzer ihtiyaçlara sahip olduğuna işaret ettiğini gösteriyor olabilir. Programın süresi ile ilgili yargıyı yanıtlayanların standart sapmasının çok az da olsa diğerlerinden yüksek olması muhtemelen katılımcıların bireysel hazırbulunuşluk düzeylerindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bu bölümde en fazla dikkat çeken husus, yanıt ortalaması en düşük olan “Öğrendiğim bilgileri uygulayabileceğim” sorusudur. Bu soruya verilen yanıtların diğerlerine nispeten düşük puana sahip olmasının, katılımcıların öğrendiği yeni bilgileri işlerine aktarma konusundaki zorlukları yanıtlarına yansıttığı düşünülmelidir. Yani, verilen yanıtlara göre, büyük bir katılımcı grubu, atölye ve tesislerde yürütülen iş akışına ve sisteme edindiği yeni bilgileri entegre etme, olumlu yönde değişiklikler yapılmasını sağlama noktasında güçlükler yaşayacağını, dirençle karşılaşacağını düşünüyor olabilir.

Programda görev alan eğiticilerin değerlendirildiği ikinci bölümde yer alan sorulara verilen yanıtlara bakıldığında ortalamaların genellikle 4 puana yakın olduğu yani “Katılıyorum” düzeyinde bir memnuniyet olduğu görülmektedir. Standart sapmaların düşüklüğü yanıtların ortalamaya yakın ve nispeten homojen olduğunu da göstermektedir.

B- Öğretici Değerlendirme                                                        

N

   X

SS

Öğreticilerin bilgisi yeterliydi

248

4,17

0,94

Öğretimin kalitesi iyiydi

247

4,09

0,89

Sunum teknikleri ilgi çekiciydi

245

3,68

1,02

Öğreticiler, eğitim hedeflerine ulaştı

245

3,59

0,96

Kullanılan eğitim-öğretim araçları yeterliydi

246

3,80

1,05

Derse aktif katılım ve etkileşim teşvik edildi

244

4,04

0,93

Katılımcı sorularına yeterli zaman ayrıldı

245

4,01

1,04

Çoktan seçmeli sorular dışında iki adet açık uçlu, bir adet kısa yanıtlı soru katılımcılara yöneltilmiştir.

Bu bölümde, “Program süresince en çok yararlandığınız ders ya da etkinlikler hangileridir?” şeklindeki birinci soruya verilen yanıtlar şu şekilde analiz edilmiştir:

Program süresince en çok yararlandığınız ders ya da etkinlikler hangileridir?

N

f

%

İş Sağlığı ve Güvenliği

245

200

% 82

Birim Maliyet Hesaplama Yöntemleri

245

93

% 38

Hijyen ve Sanitasyon

245

72

% 29

İşyurdu Uygulamaları

245

56

% 23

Atık Yönetimi

245

28

% 11,4

İş Etüdü ve Zaman Yönetimi

245

28

% 11,4

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

245

11

% 4

Hepsi

245

4

% 1,6

Tabloya bakıldığında bu soruya 245 kişinin yanıt verdiği görülmüş, bu yanıtlar büyüklük sırasına göre tabloda verilmiştir. Katılımcılar bu soruya birden fazla yanıt verebildiği için yüzdelik olarak verilen değerler en çok yararlanılan derslerden en az yararlanılan derslere doğru sıralanabilir. Tablodan katılımcıların büyük bölümünün iş sağlığı ve güvenliği dersinden yararlandığı anlaşılmaktadır. Üçüncü sıradaki hijyen ve sanitasyon dersi ile birlikte düşünüldüğünde atölye şeflerinin görev yaptıkları ortamın iş sağlığı ve güvenliğine önem verdikleri ve bu konudaki eğitim ihtiyaçlarının farkına vardıkları ileri sürülebilir. Ayrıca ikinci sırada yer alan birim maliye hesaplama yöntemleri dersi doğrudan görev alanları ile ilişkili olduğundan ilk sıralarda yer almasının beklenen bir sonuç olduğu da söylenebilir.

İkinci açık uçlu soru olan “Programda başka hangi ders veya konuların olmasını isterdiniz?” sorusuna toplam 245 katılımcı yanıt vermiştir. Bu yanıtlar çok farklı ders ve konular ile tasnifi güç olan açıklama şeklinde olduğundan tablo olarak verilememiştir. Ancak tüm yanıtların tek tek incelenmesi sonucu şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Bu soruyu yanıtlayanların büyük bölümü, ders içeriklerinde gerçek yaşam durumlarıyla ilgili örnekler yer alması gerektiğini, eğiticilerin de işyurdu işyurtlarının çalışma koşullarını bilen, mevcut eğitim ihtiyacını karşılayabilecek donanımda bulunan kişilerden seçilmesi gerektiğini; her ne kadar eğitim sırasında sınıflar benzer sektörlerde çalışanların bir araya gelmesiyle oluşmuşsa da katılımcıların tamamına yakını eğitimlerin “meslek alanı” düzeyinden “meslek dalı” düzeyine indirgenerek verilmesini hatta mesleki alana ait temel düzeyde mesleki ve teknik bilgi verilmesini istemektedir. Birçok katılımcı da bunlara ek olarak, psikoloji, mesleki etik, iletişim gibi sosyal kültürel ve kişisel gelişimle ilgili dersler olmasını talep etmiştir.

Katılımcıların birçoğunun yanıtlarında bulunan bir husus oldukça dikkat çekici bulunmuştur. Farklı sektörlerde bulunan birçok katılımcı, bu soruya ayrılan bölüme, atölye şeflerinin görev tanımlarıyla, yetki ve sorumluluklarıyla, diğer birimlerle ve hükümlülerle olan ilişkilerle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılmasını talep etmektedirler.

Kısa yanıt içeren ve eğitime not vererek bir değerlendirme yapılması istenen son soruya toplam 246 kişi yanıt vermiş, 100 puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalaması 70,10 ve standart sapması 14,14 olarak hesaplanmıştır. Standart sapmayı nispeten artıran sebebin, derslerin birçoğunun bazı sektörler (sosyal tesis işletmeciliği, fotokopi, fotoğraf işkolları vb.) için isabetli olmaması gösterilebilir.

 

Sonuç ve Öneriler

            Eğitim programı, gerek program yöneticileri ve eğiticiler gerekse katılımcılar tarafından eğitimin yeri, tarihi, süresi ve içeriği bakımlarından değerlendirilmiştir. Yapılan gözlem ve mülakatlar ile uygulanan ölçeğe verilen yanıtlara göre;

  1. İş sağlığı ve güvenliği ders süresinin artırılmasının,
  2. Ders içeriklerinin daha fazla görsel öğe içerecek şekilde yapılandırılmasının,
  3. Eğiticilerin pekiştirme ve somutlaştırma amacıyla kullandığı örneklerin iş yaşamında karşılaşılabilecek gerçek durumlardan seçilmesinin,
  4. İşyurtlarında karşılaşılan sorunların tespit edilerek yapılacak ihtiyaç analizi uyarınca içerik oluşturulmasının,
  5. Kişisel gelişimi artıracak derslerin eklenmesinin,
  6. Eğitimcilerin sektör tecrübesi olan ve katılımcı grubunun eğitim ihtiyaçlarını bilen kişiler arasından seçilmesinin,

Uygun olacağı; genel anlamda eğitim programının başarıyla uygulandığı, program süresinde alınan verilerin bir sonraki eğitimi geliştirmek için kullanılacak nitelikte olduğu, katılımcıların memnuniyet oranının oldukça iyi olduğu değerlendirilmektedir.

Sınıfların meslek dallarına göre mümkün olduğunca ayrıştırılarak yapılması önerisi yerinde bir eleştiri olmakla birlikte, her sektörün gerektirdiği tüm mesleki bilgi, beceri ve tutumun hizmet içi eğitimlerle verilmesi mümkün görülmemektedir. Bu ihtiyacın mahallinde mesleki ve teknik eğitim veren Milli eğitim Bakanlığına ait eğitim kurumlarınca veya özel eğitim kurumlarınca karşılanmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Fotoğraf Galerisi

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018