Untitled Document
 

SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞININ ÜST YAZISI

VIII- SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

 

Kamu alımlarında Türkiye'de üretilen ürünlerin özendirilmesine yönelik olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından önerilen hususlarla birlikte 22 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda dile getirilen öneriler kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerine sunulmuştur.

Bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ve yapılan değerlendirmeler neticesinde öncelikli olarak gerçekleştirilebilecek faaliyetler belirlenmiştir. Bununla birlikte, diğer öneri ve görüşlere yönelik çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte devam ettirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Öneriler arasından öncelikli olarak gerçekleştirilebilecek faaliyetler belirlenirken; kurum ve kuruluşların mutabakatı, amaca yönelik etkinliği vb. gibi unsurlar göz önünde bulundurulmuştur.

Kamu alımlarında Türkiye'de üretilen ürünlerin payının artırılmasına yönelik olarak; kamu tarafından gerçekleştirilen mal alımlarında yerli istekliden çok Türkiye'de üretilen ürün (yerli malı) kavramına odaklanılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede kamu alımlarında Türkiye'de üretilen ürünlerin özendirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilebilecek öncelikli faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır;

1- Eşik değerin üzerindeki mal alımı ihalelerinde Türkiye'de üretilen ürünleri teklif eden yabancı istekliler veya yerli ve yabancı ortaklıkların da fiyat avantajından yararlanabilmelerine yönelik yasal bir değişiklik yapılması.

2- Eşik değerin altındaki mal alımı ihalelerinde de Türkiye'de üretilen ürünleri teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınması konusunda yasal bir değişiklik yapılması.

3- Başbakanlık Genelgesi ve kurumların kendi iç genelgeleri ile sürecin kontrolü ve idarelerce benimsenmesinin daha üst düzeyde sağlanması.

Bu çerçevede hazırlanacak genelge metni içerisine Türkiye'de üretilen ürünleri teklif eden istekliler aleyhine sonuç doğuran uygulamaların sona erdirilmesi amacıyla aşağıda yer alan hususlar ilave edilebilir;

a-Teknik şartnamelerde Türkiye'de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenleme yapılmasının önlenmesi,

b-İhale dokümanında teklif edilen ürüne ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşlarının düzenlediği zorunlu olmayan belgelerin aranması uygulamasının önlenmesi,

c-Kamu ihale mevzuatına aykırı bir şekilde isteklilerin ithal ürün teklif etmesi yada belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemeler yapılmasının önlenmesi,

d-Tekliflerin değerlendirilmesinde teslim yeri dikkate alınarak tekliflerin nasıl değerlendirileceğine yönelik ihale dokümanlarında düzenlemeler yapılması,

e-Yabancı isteklilere mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme yapılması ve teslim tarihinin gelecek yıllara sari bir şekilde uygulanması gibi avantajlar sağlayan uygulamalara son verilmesi.

4- Eşik değerin üzerindeki mal alımı ihalelerinde Türkiye'de üretilen ürünleri teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınması konusunda uygulamayı yönlendirici çalışmalar ve düzenlemeler yapılması.

5- İdareler tarafından doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda Türkiye'de üretilen ürünlerin tercih edilmesine yönelik olarak alımları gerçekleştiren satın alma birimlerini yönlendirecek düzenlemeler (genelge, yönerge vb.)

6- DMO kapsamında yapılan alımlarda Türkiye'de üretilen ürünler lehine düzenlemeler (kar marjının düşük tutulması, kataloglarda öncelik vb.) yapılması.

7- Gerek rehberlik boyutuyla, gerek olumsuz uygulamaların aşılması amacıyla, özellikle Türkiye'de üretilen ürünler konusunda Kamu İhale Kurumu'nun kurumlar düzeyinde rehberlik yapması.

Bu çerçevede; Kamu İhale Kurumu, ürünlere ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan kurumlar ve kamu alımlarını gerçekleştiren idarelerin işbirliği içinde düzenleyeceği eğitim toplantıları ile idarelerin teknik şartname hazırlama kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

8- Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanımı konusunda zihniyet ve algılamada olumlu bir değişim için etkin kampanyalar yürütülmesi, yerli malı üreten üreticiler ile kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı taleplerini birbirine iletmelerinin sağlanması (Gaziantep'te düzenlenen Makine Toplantısına benzer şekilde kamuda yerli malı kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik Türkiye'nin çeşitli illerinde kamunun üst düzey temsilcilerinin katılımıyla toplantılar düzenlenmesi, yerli malı üreten sanayiciler ile alıcı kamu kurum ve kuruluşlarını buluşturmaya yönelik fuarlar düzenlenmesi vb.)

9- Kamu kurum ve kuruluşlarının en çok hangi alanda alım yaptığının ve bu alınan malların ne kadarının Türkiye'de üretildiğinin belirlenmesi.

Kamu ihale Kurumu tarafından dile getirilen öneride; TOBB ve TESK tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve merkezi bir veri sisteminin oluşturulmasına yönelik bir çalışma başlatılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

10- İller Bankasınca mahalli idarelere kullandırılan kredilerde Türkiye'de üretilen ürün kullanımının özendirilmesi.

11- 4734 sayılı kanun kapsamındaki idarelerin aldıkları mallarda garanti ve satış sonrası servis uygulamasını yönlendirecek genel bir düzenleme yapılması.

12- Kamu alımlarında Türkiye'de üretilen ürünleri sunan isteklilere avantaj sağlayacak avans yöntemi, teslim şartları vb. uygulamaların yaygınlaştırılması.

13- Yıl içerisinde yüksek oranda yerli malı alımı gerçekleştiren kamu kurumlarına yönelik ödüllendirme mekanizması geliştirilmesi.

14- Kamu alımlarında KOBİ'lerin payının arttırılması.

15- Kamuda Türkiye'de üretilen ürünlerin tercih edilmesine ve tüm kamu kurumları tarafından sahiplenilmesine önderlik etmek amacıyla; konunun Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine taşınması.

 

 

Yapım Yılı 2008© Bütün Hakları Saklıdır.


İŞYURTLARI KURUMU DAİRE BAŞKANLIĞI

Mail: iydb@adalet.gov.tr Telefon : 0 312 414 79 53   Fax : 0 312 414 79 46